AZ Elite 15U Gold v AZ Fire

AZ Elite 15U Gold v AZ Fire

AZ Elite 16U Gold v Utah Premier U16

AZ Elite 16U Gold v Utah Premier U16

AZ Elite 17U Gold v Oregon Elite Navy

AZ Elite 17U Gold v Oregon Elite Navy

Lady Spartans v VBC 17U

Lady Spartans v VBC 17U

Sagebrush Hoops Orange v Club Confident

Sagebrush Hoops Orange v Club Confident

Utah Premier U15 v VBC 15U

Utah Premier U15 v VBC 15U