Apollo @ Centennial 09-28-22

Apollo @ Centennial 09-28-22

Chaparral vs. Youngker 09-09-22

Chaparral vs. Youngker 09-09-22

Goldwater vs. Paradise Valley 09-23-22

Goldwater vs. Paradise Valley 09-23-22

Horizon @ Pinnacle 09-06-22

Ironwood Ridge @ Horizon 08-30-22

Ironwood Ridge @ Horizon 08-30-22

Kellis @ Paradise Valley 10-13-22

Kellis @ Paradise Valley 10-13-22

Moon Valley vs. Paradise Valley 09-10-22

Moon Valley vs. Paradise Valley 09-10-22

Paradise Valley @ North Canyon 09-07-22

Paradise Valley @ North Canyon 09-07-22