AZ Elite Gold v EBC 16U

AZ Elite Johnson v NWBA

AZ Elite Pedersen v EBC 8th

AZ Elite Pedersen v EBC 8th

AZ Elite Prep v Fresno Lady Heat Unity Bears 17U

AZ Elite Prep v Fresno Lady Heat Unity Bears 17U

AZ Elite Prep v Way To Win Gold

AZ Elite Prep v Way To Win Gold

AZ Prep v Clutch Rose

Clutch Cardinal v EBC 16U

Clutch Cardinal v EBC 16U

EBC Elite v Sagebrush Hoops Black

Fresno Lady Heat Unity Bears 17U v Way To Win Gold

NM Clippers Red v Lady Unity Red

San Diego Sol Gold v NW Stars

San Diego Sol Silver v NM Clippers Red

San Diego Sol Silver v NM Clippers Red

San Diego Waves v NM Clippers

San Diego Waves v NM Clippers