AZ Elite Prep v Fresno Lady Heat Bears

AZ Elite Prep v Fresno Lady Heat Bears

AZ Elite Prep v NM Clippers

AZ Elite Prep v Sagebrush Hoops Black

AZ Elite Prep v Sagebrush Hoops Black

Clutch Cardinal v Lady Unity Red

EBC Elite v Fresno Lady Heat Unity Bears

EBC Elite v Fresno Lady Heat Unity Bears

EBC v Clutch Rose

EBO v SD Waves 17U

Fresno Lady Heat 13U v Lady Unity 13U

Fresno Lady Heat 13U v Lady Unity 13U

Fresno Lady Heat 16U v Lady Unity

NM Stars v San Diego Sol Gold

NM Stars v San Diego Sol Gold

Oregon Elite Gold v Nightmares

Oregon Elite Navy v Way To Win

Oregon Elite Navy v Way To Win

San Diego Relentless Elite v Fresno Lady Heat 3SSB

San Diego Relentless Elite v Fresno Lady Heat 3SSB

San Diego Relentless v EBO 16U

San Diego Waves 17U v Oregon Elite Navy

San Diego Waves 17U v Oregon Elite Navy

Way To Win Gold v San Diego Waves 17U