AZ Elite Pedersen v AZ Elite Johnson

AZ Elite Prep v CenCal Elite

AZ Elite Prep v CS Long Beach

AZ Elite Prep v EBC Elite

AZ Elite Prep v EBC Elite

Lady Unity Red v NM Stars

Lady Unity Red v NM Stars

Lady Unity Yellow v NWBA

Lady Unity Yellow v NWBA

Oregon Elite Gold v Lady Unity Red

Oregon Elite Gold v NM Stars

Oregon Elite Gold v NM Stars

Oregon Elite Navy v EBC Elite

Oregon Elite Navy v EBC Elite

Oregon Elite Navy v NM Clippers

Sagebrush Hoops Orange v Clutch Cardinal

Sagebrush Hoops Orange v Clutch Cardinal

Sagebrush Hoops Orange v NM Clippers Red

Sagebrush Hoops Orange v NM Clippers Red

San Diego Waves 15U v EBC 15U Elite

San Diego Waves v PHH Blue

San Diego Waves v PHH Blue